ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ АВТОДРОМУ

Цей Договір, в якому одна сторона ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНИЧНОЇ) ОСВІТИ «ЧУГУЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в установленому чинним законодавством порядку та який не  є платником  податків (надалі — Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг користування автодрому з навичок водіння автомобіля. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижче наведене:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Цей  Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою:  http://chrcpo.com.ua/ та на інформаційному стенді автодрому.
  • Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
  • Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
  • Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
  • Дія вважається акцептом цього договору публічної оферти з моменту оплати Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором.
  • Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.
  • Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ПРАВИЛА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений в мережі Інтернет за адресою:  http://chrcpo.com.ua/ та на інформаційному стенді автодрому.
«Автодром» — ділянка місцевості, обладнаної для навчання водінню автомобіля, включає дорожні ділянки з перешкодами, загородженнями, підйомами та спусками, габаритними проходами, колійний мостами і т. п., систему контролю за виконанням вправ, місця для вивчення основ і правил водіння, відпрацювання нормативів та здачі іспитів.
«Автомобіль» – транспортний засіб, що належить Замовнику або Виконавцю на праві власності або знаходиться в його тимчасовому користуванні на підставі відповідного договору (оренди, фінансового/оперативного лізингу, тощо).
«Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 «Виконавець» — суб’єкт господарювання, що надає послуги у сфері послуг користування автодромом з навичок водіння автомобільного транспорту та реквізити якого зазначено у розділі 11 даного Договору.
«Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала автодром та акцептувала даний Договір.
«Послуга» – Послуга у користуванні автодромом з навичок водіння автомобіля, які надаються Виконавцем.
Посилання в Договорі на пункти, якщо інше не зазначено прямо, є посиланнями на пункти Договору.
Назви розділів Договору мають технічне значення, введені для зручності, і не використовуються для тлумачення умов Договору.
Будь-які граматичні, синтаксичні та інші помилки, описки і т.п. не повинні використовуватися і тлумачитися Сторонами всупереч цілям Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги користування автодромом з навичок водіння автомобіля, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
  • Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
  • Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності надання послуги користування автодромом з навичок водіння автомобільного транспорту у відповідності з вимогами діючого законодавства України.
 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:
–     виконувати умови даного Договору;
–     надати Замовнику Послуги належної якості;
–    об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на інформаційному стенді автодрому.

4.2.Виконавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку
  порушення Замовником умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА
  • Замовник зобов’язаний:

–    ознайомитись з інформацією про послуги, які розміщено на інформаційному стенді;
– дотримуватись правил прибування на території автодромі розміщених на інформаційному стенді;
–    своєчасно оплатити і отримати послугу на умовах цього Договору.

5.2.Замовник має право:
–    оформити Замовлення Послуг, зазначених на інформаційному стенді полігону;
–    вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
–    інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
  • Вартість послуг, визначається з урахуванням ціни пакету послуг, вибраного Замовником на інформаційному стенді полігону або на веб-сайті Виконавця.
  • Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.
  • Надання замовлених Замовником Послуг здійснюється за 100 % попередньою оплатою.
  • Оплата Послуг проводиться в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця через термінал відділення «ПРИВАТ банка» (встановленого на території автодрому) відповідно даного договору або отриманого рахунка-фактури, де зазначено банківські реквізити.
  • Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Договір вважається укладеним з моменту акцепту публічної пропозиції (оферти), та діє протягом усього періоду користування послугою або до дня повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.
  • Дія Договору припиняється:

– за згодою Сторін;
– якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору;
– у разі ліквідації юридичної особи — Виконавця;
– у разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.

 • У разі не виконання Замовником пункту 6.3 розділу 6 Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  • Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  • Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
  • Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
  • Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
  • Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
  • Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
  • Виконавець підтверджує, що не платником податків, передбачених Податковим кодексом України.
  • Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
  • Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього.
  • Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
  • Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
  • Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
  • Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
  • Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором.
 2. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ВИКОНАВЕЦЬ:
ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНИЧНОЇ) ОСВІТИ «ЧУГУЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Місце знаходження юридичної особи:
Україна, 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, будинок 56
Код ЄДПРОУ 02547791,
п/р UA408201720314221003202036544
в УДКСУ м. Київ
Телефон 1: +380574622683, Телефон 2: +380574622308
Сайт: http://chrcpo.com.ua/
Електронна пошта: pr.chuguyiv@ptukh.org.ua