Біологія викладач Волкова А.М. з 18.03.2021

Викладач хімії Волкова А.М. За консультаціями звертатися по телефону 0990964032 Електронна пошта av8102202@gmail.com     Підручники: О.Ярошенко Хімія 10, О.Ярошенко Хімія 11, В.І.Соболь Біологія 10,   В.І.Соболь Біологія 11.

Дата № уроку Група Тема уроку матеріал до уроку перевірка знань
24/03 59 КК 11 Виконання вправ і завдань з теми: «Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів» Матеріал до уроку
24/03 60 КК 11 Узагальнення та систематизація знань з теми  «Періодичний закон та Періодична система хімічних елементів». Маеріал до уроку
24.03 31.03 24-26 КК 21 Природа хімічного зв’язку Матеріал до уроку Матеріал до уроку
24.03 18 ОБ 16 Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання спиртів. Матеріал до уроку
24.03 19 ОБ 16 Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості Матеріал до уроку
26.03 20 ОБ 16 Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості Матеріал до уроку
26.03 21-22 ОБ 16 Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси та об’єму за кількістю речовини, масою  та об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок. Матеріал до уроку
26.03 31.03 23-24 ОБ 16 Альдегіди. Склад і будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Хімічні властивості етаналю, його одержання. Матеріал до уроку
24.03 41-42 ЕГЗ 33 Презентація навчального проекту:”Клонування організмів” “Наноехнології в біології “Трансгенні організми: за і проти.” Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень молекулярної генетики,молекулярної біології та біохімії у біотехнології Матеріал до уроку
26.03 43 ЕГЗ 33 Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист.Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації. Матеріал до уроку Матеріал до уроку
26.03 44 ЕГЗ 33 Узагальнення та систематизація знань з теми  “Застосування результатів біодосліджень у медицині, селекції” МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ
29.03 19-20 С 24 Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів. Матеріал до уроку
29.03 49 КК 12 Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Матеріал до уроку
29.03 30.03 50-51 КК 12 Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Матеріал до уроку
30.03 52 КК 12 Презентація навчальних проектів 30-31(за вибором). Матеріал до уроку
29.03 58 КК 12 Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у  зв’язку з її  біосоціальною сутністю. Матеріал до уроку
30.03 37 КК 21  Симбіоз та його форми Матеріал до уроку
30.03 38 КК 21 Організм як середовище мешкання  Матеріал до уроку
30.03 39-40 С 24 Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. Механізм регуляції густоти та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах. Матеріал до уроку
30.03 39 ОБ 26 Алотропія. Алотропні модифікації  неметалічних елементів. Презентація навчального проекту  №7 «Штучні алмази в техніці » Матеріал до  уроку
30.03 40 ОБ 26 Явище адсорбції. Лабораторний дослід. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів Матеріал до уроку
31.03 49 – 50 КК 11 Практична робота № 2. Розв’язання типових генетичних задач. Навчальний проект. Матеріал до уроку
31.03 26 КК 21 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.       Матеріал до уроку
31.03
02.04
25-26 ОБ 16 Карбонові кислоти, їх поширення у природі та класифікація. Карбоксильна характеристична група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти. Матеріал до уроку
02.04 27-28 ОБ 16 Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості. Матеріал до уроку
02.04
07.04
2930 ОБ 16 Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Матеріал до уроку
05.04 58 КК 12 Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Матеріал до уроку
05.04 21 С 24 Представлення результатів навчальних проектів Матеріал до уроку
05.04
12.04
19.04
22
23-24
25-26
С 24 Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок. 
Природа хімічного зв’язку.Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію) 
Природа хімічного зв’язку. Металічний зв’язок. Водневий зв’язок.
Материал до уроку Матеріал до уроку
05.04 52 КК 12 Повторення основних понять про будову атома. Різні варіанти  періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D) Матеріал до уроку Матеріал до уроку
05.04
06.04
53 -54 КК 12 Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії». Матеріал до уроку
06.04
12.04
55-57 КК 12 Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів. Підготувати навчальний проект (за вибором). Матеріал до уроку
06.04 41 ОБ 26 Окисно-відновні властивості неметалів. Застосування неметалів. Матеріал до уроку
06.04 42 ОБ 26 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування Матеріал до урку
06.04 39
40
КК 21 Практична робота №1.Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування.
Поширення паразитизму серед різних груп організмів
Матеріал до уроку
Матеріал до уроку
07.04 27
28
КК 21 Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.      
Представлення результатів навчальний проектів
Матеріал до уроку
Матеріал до уроку
07.04 51 КК 11 Узагальнення та систематизація знань з теми «Спадковість та мінливість». Матеріал до уроку
07.04 52 КК 11 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів Матеріал до уроку
07.04 31 ОБ 16 Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач Матеріал до уроку
09.04 32 ОБ 16 Презентація навчальних проектів Матеріал до уроку
09.04 33 ОБ 16 Узагальнення та систематизація знань з теми “Оксигеновмісні органічні сполуки” Матеріал до уроку
21.04 55 КК 11 Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу а їх наслідки. Матеріал до уроку
21.04 56 КК 11 Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. Матеріал до уроку
21.04 32-33 КК 21 Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції. Матеріал до уроку